Hỗ trợ TKT trong trường hòa nhập

Các dạng hỗ trợ cgi trẻ khuyết tật tham gia trường hòa nhập trong văn bản pháp quy?
Có thông tư hay điều luật nào nói các cháu khuyết tật tham gia ở trường hòa nhập được hỗ trợ bao nhiêu tiền một năm học không? Hỗ trợ về cơ sở vật chất như thế nào?
Số lượng trẻ khuyết tật trong lớp hòa nhập?
Theo quy định về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, tàn tật. Ở bậc học mầm non và phổ thông khi có một học sinh khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số trong lớp được giảm 5 người, dựa trên sĩ số học sinh bình quân của trường đó nhưng được quá 25 học sinh trên lớp. Hiện tại, lớp tôi có 3 cháu khuyết tật nhưng tổng số học sinh của lớp vẫn là 45 cháu thì có nhiều quá không? Các cháu sẽ được hỗ trợ gì trong quá trình học?
Chính sách hỗ trợp người khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập?
Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhâp, vậy cho tôi hỏi nếu con tôi đi học trong trường hòa nhập cháu sẽ được hưởng những chế độ chính sách như thế nào?
Trang 2/2 « 1 2