Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
Chương trình đào tạo giáo viên chưa phù hợp
01/08/2016 08:53
Là một giáo viên mầm non tôi thấy chương trình đào tạo trong trường sư mẫu có rất bất cập, học phần chung về trẻ khuyết tật có quá ít thời gian, như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng đọng lại gì, ra trường chúng tôi toàn phải tự học hỏi thêm mới dậy được trẻ khuyết tật.
 
Ý kiến bạn đọc